Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

a. Aanmelding lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven en nadat de aspirant HSIS-lid het inschrijfformulier heeft ondertekend.
b. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van HSIS zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

 

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij HSIS kan op elk gewenst moment ingaan.
b. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,-.
c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso.
d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornerinq om welke reden dan ook, wordt er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht en het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
e. Deelname wordt geweigerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. HSIS is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
f. HSIS behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

 

Artikel 3: Trainingstijden

a. HSIS behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. b. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door HSIS, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c. Op officiële en erkende feestdagen is de HSIS gerechtigd gesloten te zijn.
d. Tijdens schoolvakanties hanteren we een aangepast rooster.

 

Artikel 4: Beëindigen

a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een opzegformulier in te vullen bij HSIS of een e-mail te sturen naar info@hsis.nl b. De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand. Bij opzegging vindt er geen restitutie plaats van abonnementsgeld.
c. HSIS behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, kan HSIS de lidmaatschap beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

 

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a. Het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij HSIS is geheel voor eigen risico van het lid.
b. HSIS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
c. HSIS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

 

Artikel 6: Rechtstoepassing
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met HSIS aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en HSIS, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar HSIS is gevestigd.
c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden van HSIS te accepteren